خط مشی شرکت

 

رويكرد مشتري مداري با جلب رضايت مشريان از طريق شناسايي و درك نيازها و انتظارات آنها و انجام تعهدات و ارائه خدمات مطلوب

– ارتقای دانش و آگاهي پرسنل و جلب مشاركت آنان برای بهبود مستمر عملكرد كيفي ، و درك نيازهاي مشتريان

– افزایش تنوع محصولات شرکت

– بازنگري مستمر و بهبود در فعاليت و فرايند هاي شركت

– رعايت قوانين و مقرارت و ساير الزامات مرتبط با جنبه هاي بازرگانی و تجارت

– توسعه بازار و افزایش درآمد