انواع شوریجات با برند تجاری گراندیس : خیار شور کنسروی، خیار شور تخمیری، زیتون شور و مخلوط شور