سرمایه گذاری بازرگانی

 

این شرکت آماده سرمایه گذاری بازرگانی جهت تامین منافع طرفین و مشارکت در حصول اهداف اقتصادی می باشد.